P3 Logistic Parks s.r.o., IČ: 28215061, so sídlom Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a ďalšie spoločnosti skupiny P3 Logistic Parks uvedené tu (ďalej len „P3“) kladú veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany jednotlivcov s ohľadom na spracovanie ich osobných údajov.

Spoločnosť P3 považuje všetky osobné údaje za dôverné a spracúva ich v súlade so všeobecne záväznými pravidlami a zákonmi o ochrane osobných údajov, konkrétne nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie o všeobecnej ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").

Spoločnosť P3, ako správca osobných údajov, poskytuje fyzickým osobám, ktoré sú v kontakte s P3 a ktorých osobné údaje spoločnosť P3 získala, nižšie uvedené informácie o spracovaní osobných údajov pre stanovené účely.

Druhy spracovania osobných údajov

DOJEDNÁVANIE, UZATVÁRANIE A PLNENIE ZMLUVY

Účel spracovania P3 spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov, vrátane potenciálnych obchodných partnerov, za účelom dojednávania, uzatvárania a plnenia zmlúv uzatvorených medzi P3 a obchodnými partnermi (vrátane vykonávania rôznych auditov (due diligence procesov)).
Právny základ pre spracovanie Spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej subjekt údajov vystupuje ako zmluvná strana, alebo pre prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; legitímny záujem spoločnosti P3 - na vykonanie auditu (due diligence procesu) (osobné údaje obchodných partnerov môžu byť odovzdané tretej strane, ktorá uzavrela zmluvu s P3, vrátane jej vyjednávania)
Rozsah spracúvaných osobných údajov

Obchodní partneri a osoby P3 - fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo firmy, kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rodné číslo.

Obchodní partneri - právnické osoby: kontaktné údaje fyzických osôb konajúcich v mene právnických osôb alebo kontaktných osôb, ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

Dôvod poskytnutia údajov P3 nemôže dojednať a následne uzavrieť zmluvu a vykonať ju bez osobných údajov (kontaktné údaje).
Doba spracovania

V prípade, že zmluva nebude uzavretá, ide o čas rokovania o zmluve a potom 1 rok po ukončení rokovaní.

V prípade uzavretia zmluvy tiež počas doby trvania zmluvy a potom i) po obmedzenú dobu v súlade s príslušnými právnymi predpismi v prípade akéhokoľvek možného právneho sporu s protistranami vyplývajúceho zo zmluvy alebo po dlhšie obdobie, ktoré k tomu účelu stanovuje právny poriadok; alebo ii) po dlhšie obdobie, ak to vyžaduje právny poriadok.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Účel spracovania Odpovedanie na otázky a nakladanie s a spracovanie požiadaviek návštevníkov webových stránok spoločnosti P3.
Právny základ pre spracovanie Nakladanie s žiadosťami/otázkami, oprávnený záujem spoločnosti P3.
Rozsah spracúvaných osobných údajov Meno, priezvisko, titul, obchodné meno spoločnosti, krajina pôvodu, jazyk, e-mailová adresa, dobrovoľne oznámené telefónne číslo alebo iné osobné údaje, ktoré subjekt údajov dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári.
Dôvod poskytnutia údajov Spoločnosť P3 nemôže spracovať otázku / požiadavku bez poskytnutia kontaktných údajov.
Doba spracovania Po dobu potrebnú na zodpovedanie otázok/splnenie požiadavky a na účely vyhodnocovania otázok, ako aj ďalších súvisiacich informácii v danej záležitosti.

PRIHLÁSENIE K ODBERU INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLOČNOSTI P3

Účel spracovania Spracovanie on-line žiadosti o registráciu subjektu údajov pre odber informačného bulletinu spoločnosti P3 obsahujúceho novinky a udalosti skupiny P3 Logistic Parks.
Právny základ pre spracovanie Súhlas.
Rozsah spracúvaných osobných údajov Meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, obchodné spoločnosti (zamestnávateľ), krajina pôvodu, jazyk v prípade, že žiadosť o prihlásenie sa k odberu informačného bulletinu bola odoslaná prostredníctvom registračného odkazu na adrese https://www.p3parks.com alebo pri odoslaní danej žiadosti e-mailom.
Dôvod poskytnutia údajov Spoločnosť P3 nemôže posielať svoj informačný bulletin žiadateľom bez uvedenia ich kontaktných údajov.
Doba spracovania

Po dobu trvania prihlásenia sa k informačnému bulletinu, konkrétne až do odvolania poskytnutého súhlasu.

Odhlásenie odberu Subjekt údajov môže odber informačného bulletinu spoločnosti P3 kedykoľvek odhlásiť alebo akejkoľvek zo spoločností skupiny P3 Logistic Parks, a to pomocou kliknutia na odkaz označený ako "unsubscribe (odhlásiť)" v akomkoľvek informačnom bulletine alebo pomocou zaslania emailu na adresu unsubscribe@p3parks.com.

FOTOGRAFIE A AUDIOVIZUÁLNE ZÁZNAMY1

Účel spracovania

Spoločnosť P3 vyhotovuje fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy počas podujatí organizovaných spoločnosťou P3, okrem iného, za účelom jej prezentácie na trhu, a to prostredníctvom internetovej stránky www.p3parks.com, sociálnych sietí a propagačných materiálov. Spoločnosť P3 tiež využíva fotografie a audiovizuálne záznamy z podujatí pre internú správu, prípravu správ, plánovanie budúcich podujatí a rozvoj marketingovej stratégie. Spoločnosť P3 tiež monitoruje svoje priestory pomocou CCTV kamier.

Právny základ pre spracovanie

Súhlas alebo oprávnený záujem (interná správa spoločnosti P3, príprava správ, plánovanie budúcich podujatí a rozvoj marketingovej stratégie); ochrana majetku spoločnosti P3, prevencia kriminality a bezpečnosti a ochrana majetku a zdravia sledovaných osôb).

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Portrétne fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy.

Dôvod poskytnutia údajov

Spoločnosť P3 nemôže počas podujatí organizovaných  P3 robiť fotografie a/alebo audiovizuálne záznamy dotknutých osôb, na ktorých je možné ich ľahko identifikovať, a to bez získania ich súhlasu pre daný účel.

Záznamy z CCTV kamier pomáhajú zabezpečiť ochranu majetku spoločnosti P3 a bezpečnosť a ochranu majetku a zdravia osôb a predchádzať trestnej činnosti.

Doba spracovania

Po dobu marketingovej kampane spoločnosti P3, alebo po dobu, po ktorú sú osobné údaje aktuálne.

CCTV záznamy na čas nevyhnutný na ochranu majetku alebo uchovanie dôkazov.

1V zmysle vyššie uvedeného nariadenia môžu portrétne fotografie a audiovizuálne záznamy predstavovať osobné údaje. Fotografie alebo audiovizuálne záznamy, u ktorých nie je možné jednoznačne identifikovať danú osobu, môžu byť spracované bez súhlasu onej osoby.

MEDZIPODNIKOVÝ (B2B) MARKETING

Účel spracovania Spoločnosť P3 spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov a potenciálnych klientov pre účely priameho marketingu.
Právny základ pre spracovanie

Súhlas alebo oprávnený záujem spoločnosti P3.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, e-mail, pracovné údaje, pozície, telefónne číslo.

Dôvod poskytnutia údajov

Spoločnosť P3 nemôže kontaktovať klientov/obchodných partnerov alebo potenciálnych klientov v súvislosti s propagáciou svojich služieb bez ich osobných údajov.

Doba spracovania

Po dobu trvania marketingovej kampane spoločnosti P3 (potenciálni klienti) alebo počas trvania zmluvy, plus 1 rok po ukončení zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou P3 a danými klientmi/obchodnými partnermi. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek z podnikového (B2B) marketingu spoločnosti P3 odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz v akomkoľvek propagačnom e-maili.

COOKIES

Účel spracovania Spoločnosť P3 spracováva osobné údaje obsiahnuté v súboroch cookie, aby jej online služby boli užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie a implementovali určité užívateľské funkcie.

Právny základ pre spracovanie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov

IP adresa, konfigurácia prehliadača, nastavenia počítača a ďalšie metadáta.

Dôvod poskytnutie údajov

Spoločnosť P3 nemôže riadne spravovať a optimalizovať svoje online služby bez spracovania osobných údajov uvedených v cookies.

Doba spracovania

Spoločnosť P3 vynakladá maximálne úsilie na minimalizáciu a pokiaľ možno anonymizáciu / pseudonymizáciu dát spracovaných v cookies. Webové stránky spoločnosti P3 väčšinou používajú súbory cookie, ktoré sa automaticky odstránia potom, čo návštevníci uzavrú webové prehliadače (relačné súbory cookie). Spoločnosť P3 však tiež príležitostne používa "trvalé súbory cookie," ktoré zostávajú v zariadení užívateľa webových stránok, kým nevyprší ich platnosť alebo kým nie sú ručne odstránené. Obdobie spracovania týchto trvalých súborov cookie závisí na aktuálnom nastavení daných súborov užívateľov webových stránok a na ich nastavení počítača / internetového prehliadača.

PRIHLÁSENIE K ODBERU INFORMAČNÉHO BULLETINU SPOLOČNOSTI P3

Účel spracovania

Spoločnosť P3 spracováva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania náborového procesu týkajúceho sa pracovných pozícií a súvisiacej administratívy, ktorú treba vykonať v priebehu hodnotenia výsledkov náboru a vytvárania osobných spisov v súvislosti s prijímaním.

Právny základ pre spracovanie

Spracovanie dát je nevyhnutným predpokladom pre vytvorenie pracovného pomeru; prípadne je spracovanie údajov uskutočnené na základe oprávneného záujmu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, adresa bydliska, kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografie, identifikácia bývalých zamestnávateľov a trvanie predchádzajúcich pracovných pomerov, vzdelávanie, jazykové znalosti, IT zručnosti, ďalšie osobné údaje, ktoré uchádzači o zamestnanie dobrovoľne oznámia v životopise.

Dôvod poskytnutia údajov

Spoločnosť P3 nemôže posúdiť kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie a nemôže pokračovať v nábore bez poskytnutia životopisov.

Doba spracovania

Pri nábore a ďalej potom spoločnosť P3 môže uchovať údaje o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie do uplynutia skúšobnej doby uchádzačov prijatých do pracovného pomeru, pre prípad, že by bol pracovný pomer uchádzača ukončený pred uplynutím skúšobnej lehoty, a spoločnosť P3 by ich musela okamžite nahradiť.

 

Poskytnutie osobných údajov

Spoločnosť P3 využíva pre spracovanie osobných údajov externých dodávateľov alebo iné spoločnosti zo skupiny P3 Logistic Parks. Títo príjemcovia sú spracovatelia alebo správci osobných údajov. Ak subjekt údajov požiada, spoločnosť P3 mu oznámi podrobné informácie o svojich príjemcoch.

Informácie o IP adrese, prehliadači, zariadení a operačnom systéme návštevníkov webu spoločnosti P3 sú za určitých podmienok zdieľané s poskytovateľmi internetových služieb alebo spoločnosťami spravujúcimi sociálne siete (napr. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter). Môžu byť tiež zaznamenané informácie o počítači alebo sledovaní aktivity pri používaní webových stránok P3.

 

Práva fyzických osôb spojené so spracovaním ich osobných údajov

Ak je spracovanie založené na súhlase fyzickej osoby, majú tieto osoby právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu p3data@p3parks.com, listom na adresu spoločnosti P3, ktorá je uvedená vyššie v texte, alebo osobným oznámením tejto skutočnosti spoločnosti P3.

Zrušenie súhlasu nemá spätné účinky a spracovanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu pred jeho zrušením zostáva nedotknuté; spracovanie osobných údajov, ktoré bolo vykonané pred týmto zrušením, je zákonné.

Ak sú osobné údaje spracovávane na základe oprávneného záujmu spoločnosti P3, má fyzický osoba rovnako právo vzniesť námietku proti tomu, aby jej osobné údaje boli spracované z dôvodov, ktoré sa týkajú danej konkrétnej situácie a sú popísané v námietkach.

Akonáhle spoločnosť P3 obdrží námietku, prestane spracovávať predmetné osobné údaje (len si ich ponechá) a posúdi, či existujú závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo si ich ponechá na určenie, vymáhanie alebo obhajobu svojich právnych nárokov. Ak spoločnosť P3 dôjde k záveru, že takéto dôvody existujú, bude o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu a poradí jej možnosti týkajúce sa ďalšej ochrany, a následne bude pokračovať v spracovávaní osobných údajov. Ak však spoločnosť P3 dospeje k záveru, že neexistujú dostatočné dôvody na spracovanie, musí o tejto skutočnosti informovať subjekt údajov a ukončiť spracovávanie dotknutých dát a vymazať osobné údaje.

Fyzické osoby majú ďalej právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúva spoločnosť P3, na ich opravu alebo vymazanie, na uplatnenie limitov a obmedzení pri spracovaní osobných údajov a právo na prenositeľnosť.

Tieto práva môžete uplatniť a vymáhať zaslaním e-mailu na adresu p3data@p3parks.com, zavolaním do spoločnosti P3 alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu spoločnosti P3. Subjekt údajov má navyše právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov alebo inému dozorujúcemu príslušnému orgánu súvisiacemu so spracovaním jeho osobných údajov.

 

Kontaktné údaje spoločnosti P3 týkajúce sa spracovávania osobných údajov

P3 Logistic Parks s.r.o.

Korenšpondenčná adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktná osoba: Kristýna Spalová
Telefón: +420 225 987 400
E-mail: p3data@p3parks.com