P3 Logistic Parks s.r.o., IČ: 28215061, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a další společnosti ze skupiny P3 Logistic Parks uvedené zde (dále jen „P3“) klade velký důraz na dodržování zásad ochrany jednotlivců při zpracování jejich osobních údajů.

P3 považuje všechny osobní údaje za důvěrné a zpracovává je v souladu s obecně závaznými pravidly a zákony o ochraně osobních údajů, konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení o obecné ochraně údajů) (dále jen „nařízení“). 

P3, jako správce osobních údajů, poskytuje fyzickým osobám, které jsou v kontaktu s P3 a jejichž osobní údaje P3 získala, informace o zpracování osobních údajů pro níže stanovené účely.

Druhy zpracování osobních údajů

SJEDNÁVÁNÍ, UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

Účel zpracování

P3 zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů, včetně potencionálních obchodních partnerů, za účelem sjednání, uzavření a plnění smluv uzavřených mezi P3 a obchodnými partnery (včetně vykonávání různých auditů (due diligence procesů).

Právní základ pro zpracování

Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ve které subjekt údajů vystupuje jako smluvní strana, nebo pro přijetí opatření na žádost dotčené osoby před uzavřením smlouvy; oprávněný zájem P3 - na provedení auditu (due diligence procesu) (osobní údaje obchodních partnerů mohou být poskytnuté třetí straně, která uzavřela smlouvu s P3, včetně jejího vyjednávání).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Obchodní partneři a osoby P3 - fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo firmy, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo.

Obchodní partneři - právnické osoby: kontaktní údaje fyzických osob konajících jménem právnických osob nebo kontaktních osob, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže sjednat a následně uzavřít smlouvu a vykonat ji bez osobních údajů (kontaktní údaje).

Doba zpracování

V případě, že smlouva nebude uzavřena, jedná se o čas jednání o smlouvě a potom 1 rok po ukončení jednání.

V případě uzavření smlouvy též po dobu trvání smlouvy a poté i) omezenou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy v případě jakéhokoliv možného právního sporu s protistranami vyplývajícího ze smlouvy nebo delší období, které k tomu účelu stanovuje právní řád; nebo ii) delší období, jak to vyžaduje právní řád.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ 

Účel zpracování

Odpovídání na dotazy a nakládání s a zpracování požadavků návštěvníků webových stránek P3.

Právní základ pro zpracování

Nakládání s žádostmi/dotazy, oprávněný zájem P3.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jméno, příjmení, titul, název společnosti, země původu, jazyk, e-mailová adresa, dobrovolně sdělené telefonní číslo nebo jiné osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně uvedl v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže zpracovat dotaz/požadavek bez poskytnutí kontaktních údajů.

Doba zpracování

Po dobu potřebnou k zodpovězení dotazu/splnění požadavku a pro účely vyhodnocování dotazů, jakož i dalších souvisejících sdělení v dané záležitosti.

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU INFORMAČNÍHO BULLETINU SPOLEČNOSTI P3

Účel zpracování

Zpracování on-line žádosti o registraci subjektu údajů pro odběr informačního bulletinu P3 obsahujícího novinky a události skupiny P3 Logistic Parks.

Právní základ pro zpracování

Souhlas.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, název (zaměstnavatel), země původu, jazyk v případě, že žádost o přihlášení se k odběru informačního bulletinu byla odeslána prostřednictvím registračního odkazu na adrese https://www.p3parks.com nebo při odeslání dané žádosti e-mailem.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže posílat svůj informační bulletin předplatitelům bez uvedení jejich kontaktních údajů.

Doba zpracování

Po dobu trvání předplatného informačního bulletinu, konkrétně až do odvolání poskytnutého souhlasu.

Ohlášení odběru

Subjekt údajů může odběr informačního bulletinu P3 kdykoliv odhlásit, a to pomocí kliknutí na odkaz označený jako „unsubscribe (odhlásit)“ v jakémkoli informačním bulletinu nebo pomocí zaslání emailu na adresu unsubscribe@p3parks.com.

FOTOGRAFIE A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY1

Účel zpracování

P3 pořizuje fotografie a/nebo audiovizuální záznamy během akcí organizovaných P3, mimo jiné, za účelem její prezentace na trhu, a to prostřednictvím internetové stránky www.p3parks.com, sociálních sítí a propagačních materiálů. P3 také využívá fotografie a audiovizuální záznamy z akcí pro interní správu, přípravu zpráv, plánování budoucích akcí a vývoj marketingové strategie. P3 také monitoruje své prostory pomocí CCTV kamer.

Právní základ pro zpracování

Souhlas nebo oprávněný zájem (interní správa P3, příprava zpráv, plánování budoucích akcí a vývoj marketingové strategie; ochrana majetku P3, prevence kriminality a bezpečnosti a ochrana majetku a zdraví sledovaných osob).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Portrétní fotografie a/nebo audiovizuální záznamy.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže během jí organizovaných akcí pořizovat fotografie a/nebo audiovizuální záznamy subjektů údajů, na kterých je lze snadno identifikovat, a to bez získání jejich souhlasu pro daný účel. 

Záznamy z CCTV kamer pomáhají zabezpečit ochranu majetku P3 a bezpečnost a ochranu majetku a zdraví osob a předcházet trestné činnosti.

Doba zpracování

Po dobu trvání dané marketingové kampaně P3 nebo po dobu, po kterou jsou osobní údaje aktuální.

CCTV záznamy na čas nezbytný na ochranu majetku nebo uchovaní důkazů.

1Ve smyslu nařízení mohou portrétní fotografie a audiovizuální záznamy představovat osobní údaje. Fotografie nebo audiovizuální záznamy, u kterých nelze jednoznačně identifikovat danou osobu, mohou být zpracovány bez souhlasu oné osoby.

MEZIPODNIKOVÝ (B2B) MARKETING

Účel zpracování

P3 zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů a potenciálních klientů pro účely přímého marketingu.

Právní základ pro zpracování

Souhlas nebo oprávněný zájem P3.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jméno, příjmení, e-mail, pracovní údaje, pozice, telefonní číslo.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže kontaktovat klienty/obchodní partnery nebo potenciální klienty v souvislosti s propagací svých služeb bez jejich osobních údajů.

Doba zpracování

Po dobu trvání marketingové kampaně P3 (potenciální klienti) nebo po dobu trvání smlouvy, plus 1 rok po ukončení smlouvy uzavřené mezi P3 a danými klienty/obchodními partnery. Subjekt údajů se může kdykoli z podnikového (B2B) marketingu P3 odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v jakémkoli propagačním e-mailu. 

 COOKIES

Účel zpracování

P3 zpracováva osobní údaje obsažené v souborech cookie, aby její online služby byli uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější a implementovali určité uživatelské funkce.

Právní základ pro zpracování

Souhlas se zpracovním osobních údajů

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

IP adresa, konfigurace prohlížeče, nastavení počítače a další metadata.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže řádně zpravovat a optimalizovat své online služby bez zpracování osobních údajů uvedených v cookies.

Doba zpracování

P3 vynakládá maximální úsilí na minimalizaci a pokud možno anonymizaci / pseudonymizaci dat zpracovaných v cookies. Webové stránky P3 většinou používají soubory cookie, které sa automaticky odstraní potom, co návštevníci uzavřou webové prohlížeče (relační soubory cookie). P3 však také příležitostně používá "trvalé soubory cookie," které zůstávají v zařízení užívatele webových stránek, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou ručně odstraněné. Období zpracování těchto trvalých souborů cookie závisí na aktuálním nastavení daných souborů užívatelů webových stránek a na jejich nastavení počítače / internetového prohlížeče.

KARIÉRA - ZAMĚSTNÁNÍ

Účel zpracování

P3 zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provádění náborového procesu týkajícího se pracovních pozic a související administrativy, kterou je třeba provést v průběhu hodnocení výsledků náboru a vytváření osobních spisů v souvislosti s náborem.

Právní základ pro zpracování

Zpracování dat je nezbytným předpokladem pro vytvoření pracovního poměru; případně je zpracování údajů uskutečněno na základě oprávněného zájmu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, identifikace bývalých zaměstnavatelů a doba trvání předchozích pracovních poměrů, vzdělávání, jazykové znalosti, IT dovednosti, další osobní údaje, které uchazeči o zaměstnání dobrovolně sdělí v životopisu.

Důvod poskytnutí údajů

P3 nemůže posoudit kvalifikaci uchazečů o zaměstnání a nemůže pokračovat v náboru bez poskytnutí životopisů.

Doba zpracování

Při náboru; dále může P3 uchovávat údaje o neúspěšných uchazečích o zaměstnání do uplynutí zkušební doby uchazečů přijatých do pracovního poměru, pro případ, že by tito přijatí zaměstnanci ukončili pracovní poměr před uplynutím zkušební lhůty a P3 by je musela okamžitě nahradit.

 

Převody osobních údajů

P3 využívá pro zpracování osobních údajů externí zpracovatele nebo jiné společnosti ze skupiny P3 Logistic Parks. Tito příjemci jsou zpracovateli nebo správci osobních údajů. Pokud o to subjekt údajů požádá, P3 mu sdělí podrobné informace o svých příjemcích.

Informace o IP adrese, prohížeči, zařízení a operačním systému návštěvníků webu P3 jsou za ručitých podmínek sdílené s poskytovateli internetových služeb nebo společnostmi spravujícími sociální sítě (např. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter). Mohou být také zaznamenané informace o počítači nebo sledování aktivity při používaní webových stránek P3.

 

Práva fyzických osob související se zpracováním jejich osobních údajů

Pokud je zpracování založeno na souhlasu fyzické osoby, tato osoba má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu p3data@p3parks.com, dopisu na adresu P3, jež je uvedena výše v textu, nebo osobním oznámením této skutečnosti P3. 

Zrušení souhlasu nemá zpětný účinek a zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho zrušením zůstává nedotčeno; zpracování osobních údajů, které bylo provedeno před tímto zrušením, je zákonné.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávny na základě oprávněného zájmu P3, má fyzická osoba právo vznést námitku proti tomu, aby jeho osobní údaje byly zpracovány z důvodů, jež se týkají jeho konkrétní situace a jsou popsány ve sdělení o námitkách. 

Pokud P3 obdrží námitku, přestane zpracovávat dotčené osobní údaje (pouze si je ponechá) a posoudí, zda existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo si je ponechá pro stanovení, vymáhání nebo obhajobu svých právních nároků. Pokud P3 dojde k závěru, že takové důvody existují, bude o této skutečnosti informovat fyzicku osobu a poradí mu možnosti týkající se další ochrany, a následně bude pokračovat ve zpracovávání osobních údajů. Pokud však P3 dospěje k závěru, že neexistují dostatečné důvody pro zpracování, musí o této skutečnosti informovat subjekt údajů a ukončit zpracovávání dotčených dat a vymazat osobní údaje.

Fyzické osoby mají dále právo na přístup ke svým osobním údajům, které P3 zpracovává, na jejich opravu či vymazání, na stanovení limitů a omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost 

Tato práva můžete uplatnit a vymáhat zasláním e-mailu na adresu p3data@p3parks.com, zavoláním do P3 nebo zasláním dopisu na výše uvedenou adresu P3. Subjekt údajů má navíc právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dohledovému orgánu souvisejícímu se zpracováním jeho osobních údajů.

 

Kontaktní údaje P3 týkající se zpracování osobních údajů

P3 Logistic Parks s.r.o.

Korespondenční adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Kristýna Spalová

Telefon: +420 225 987 400

E-mail: p3data@p3parks.com