PODMÍNKY POUŽITÍ

S účinností od 1. června 2013

Vstupem na tyto webové stránky (dále jen „stránky“) potvrzujete, že vašemu používání těchto stránek nebrání žádné právní překážky, a závazně přijímáte všechny níže uvedené podmínky použití (dále jen „podmínky“).

Tyto podmínky upravují váš vstup na stránky a používání stránek (s výjimkou případů, kdy se na konkrétní části těchto stránek vztahují samostatné nebo doplňující podmínky, které jsou uvedeny na příslušné stránce těchto stránek a které mají přednost). Pokud s dodržováním těchto podmínek nesouhlasíte, pak stránky nesmíte používat.

Z důvodu jasného výkladu těchto podmínek se slovesné formulace v první osobě množného čísla a příslušné tvary přivlastňovacího zájmena „náš“ týkají společnosti P3 Logistic Parks s.r.o. a všech jejích přidružených subjektů nebo společností spadajících do příslušné skupiny (souhrnně „P3“).

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky na základě vlastního uvážení kdykoli modifikovat, doplnit, aktualizovat nebo jinak změnit, přičemž v takovýchto případech na těchto stránkách uvedeme kopii pozměněných podmínek. Příslušné aktualizované podmínky pro vás budou závazné od okamžiku zveřejnění na těchto stránkách.

1. Přístup

Vyhrazujeme si právo omezit přístup k určitým částem těchto stránek pouze na určité nebo schválené uživatele. V případě, že některá část stránek před obdržením přístupu vyžaduje vaši registraci, zavazujete se uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje, zejména, nikoli však výhradně členské jméno a heslo a dále vaše jméno, vaši adresu, vaše telefonní číslo a vaši platnou e-mailovou adresu.

2. Licence k používání stránek

Společnost P3 vám uděluje podmíněnou, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci ke vstupu na stránky a k používání stránek a jejich obsahu v souladu s těmito podmínkami. Jakákoli forma použití stránek, kterou tyto podmínky výslovně nepovolují, je přísně zakázána.

3. Duševní vlastnictví

Berete na vědomí, že společnost P3 vlastní nebo drží licenci k veškerým vlastnickým nárokům, právům a autorským právům k obsahu poskytovanému na těchto stránkách, včetně veškerých ochranných známek, obchodních názvů nebo jiných práv duševního vlastnictví. Veškeré vlastnické nároky a veškerá práva duševního vlastnictví týkající se jakéhokoli licencovaného obsahu poskytovaného na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků obsahu a mohou být chráněny platnými autorskými právy nebo jinými právními předpisy a smlouvami o duševním vlastnictví a dále podléhají omezením použití v souladu s těmito právními předpisy nebo smlouvami.

Tyto stránky můžete používat k získání informací a pro interní obchodní účely a také můžete vytvářet kopie jednotlivých stránek těchto stránek, ovšem pouze pro vaše interní obchodní použití a za předpokladu, že nebudete zasahovat do žádných oznámení o autorských a jiných vlastnických právech. Veškeré formy úpravy, přenosu, pronájmu, kopírování nebo využívání obsahu těchto stránek pro veřejné nebo komerční účely (s výjimkou interního obchodního využití) jsou zakázány. V takovýchto případech nesmíte kopírovat, upravovat ani šířit obsah stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti P3.

Název „P3“, označení P3 a grafické ztvárnění loga P3 i některé další ochranné známky, označení služeb, grafické prvky a loga společnosti P3 používané v souvislosti s poskytováním služeb společnosti P3 (souhrnně „ochranné známky společnosti P3“) představují registrované ochranné známky společnosti P3. Stránky mohou obsahovat ochranné známky, označení služeb, grafické prvky a loga třetích osob. V souvislosti s ochrannými známkami společnosti P3 a ochrannými známkami jakékoli třetí osoby nedisponujete žádným právem ani žádnou licencí.

4. Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou obsahovat různá výhledová prohlášení a různé předpoklady týkající se operací, budoucích výsledků a perspektiv společnosti P3. Tato výhledová prohlášení vycházejí ze současných očekávání a nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Daná prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které lze jen obtížně předvídat a které jsou mimo kontrolu vedení společnosti P3 nebo jejích akcionářů. Na skutečnou výkonnost a skutečné výsledky mají dopad významné ekonomické a jiné faktory, v jejichž důsledku se mohou skutečné výsledky nebo události podstatně lišit od údajů uvedených či předpokládaných ve výhledových prohlášeních a souvisejících předpokladech. Jakákoli takováto výhledová prohlášení (a jakékoli jiné materiály opatřené konkrétním datem) vypovídají pouze o situaci k příslušnému datu a společnost P3 upozorňuje všechny čtenáře, aby na tato prohlášení nepřiměřeným způsobem nespoléhali. Společnost P3 není jakkoli povinna aktualizovat jakýkoli obsah stránek, včetně výhledových prohlášení, na základě nových informací, budoucích událostí nebo jiných skutečností.

5. Omezení

Zavazujete se, že nebudete: (i) využívat stránky k reprodukci, přenosu, zobrazování ani distribuci materiálů chráněných autorskými právy (nebo jiným způsobem) v jakémkoli médiu nebo jakýmkoli způsobem bez výslovného písemného svolení společnosti P3, (ii) kopírovat, ukládat, upravovat, měnit ani jakýmkoli způsobem pozměňovat jakýkoli obsah poskytovaný na stránkách ani na základě tohoto obsahu připravovat jakákoli odvozená díla ani (iii) používat stránky jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s těmito podmínkami.

Zavazujete se, že nebudete: (a) vystupovat jako jakákoli jiná osoba nebo jakýkoli jiný subjekt ani zavádějícím způsobem popisovat vztah s jakoukoli jinou osobou nebo jakýmkoli jiným subjektem, (b) rozesílat nevyžádané zprávy (spamy), zaplavovat diskuze rozsáhlými zprávami bez informační hodnoty (provádět tzv. flooding), shromažďovat e-mailové adresy nebo jiné osobní údaje, provádět automatické indexování (tzv. spidering), získávat data viditelná na obrazovce (provádět tzv. screen scraping), získávat data z databází (provádět tzv. database scraping) nebo provádět jakékoli jiné činnosti za účelem získání seznamů uživatelů nebo jiných údajů, včetně konkrétních seznamů nemovitostí a osobních údajů dostupných prostřednictvím stránek, (c) zasílat řetězové dopisy nebo pyramidová schémata prostřednictvím nebo s využitím údajů obsažených na stránkách, (d) usilovat o získání neoprávněného přístupu k dalším počítačovým systémům prostřednictvím stránek ani (e) používat stránky jakýmkoli způsobem, který by stránky mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit, případně zasahovat do používání a využívání stránek ze strany jakékoli jiné osoby.

6. Odmítnutí odpovědnosti

Stránky jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Jakékoli použití těchto stránek je na vaše vlastní riziko. V maximálním rozsahu povoleném právními předpisy společnost P3 vylučuje veškeré záruky, a to výslovné i předpokládané (zejména, nikoli však výhradně předpokládané záruky uspokojivé kvality, způsobilosti k účelu a uplatnění přiměřené péče a odpovídajících dovedností). Společnost P3 nevydává žádná prohlášení ani žádné garance či záruky týkající se informací obsažených na stránkách a obsahu stránek. Společnost P3 nevydává žádná prohlášení ani žádné garance či záruky týkající se ochrany stránek před poškozeními, napadeními, viry, zásahy, hackerskými útoky nebo jinými formami narušení bezpečnosti.

7. Odpovědnost

Společnost P3 nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, zejména, nikoli však výhradně za ušlý zisk nebo škody týkající se goodwillu, používání či dat nebo za jiné nehmotné škody (a to i v případě, kdy byla společnost P3 informována o možnost vzniku těchto škod) v důsledku: (i) vašeho používání nebo znemožnění vašeho používání stránek nebo obsahu stránek, (ii) neoprávněného přístupu nebo změny vašich přenosů nebo údajů, (iii) prohlášení nebo jednání jakékoli třetí osoby na stránkách nebo (iv) jakékoli další skutečnosti související se stránkami.

8. Odškodnění

Vaší povinností je poskytnout společnosti P3 odškodnění v případě jakýchkoli ztrát, nároků na náhradu nákladů, požadavků či výdajů (ať už přímých či nepřímých) v důsledku: (i) jakéhokoli uplatněného nároku v souvislosti s tím, že vaše provozování, držení nebo používání stránek nebo jakékoli jejich části v rozporu s těmito podmínkami (a to jakýmkoli způsobem) nebo jakýmikoli materiály nebo údaji, které nám předložíte, porušuje autorská práva nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí osoby, nebo (ii) vašeho použití nebo zneužití stránek a jejich obsahu.

9. Obecná ustanovení

Zavazujete se, že budete dodržovat tyto podmínky a veškeré příslušné právní předpisy, které se týkají vašeho používání těchto stránek.

Odkazy na těchto stránkách a na jiných webových stránkách, které provozujeme, mohou směřovat na webové stránky třetích osob. Obsah, přesnost a funkce těchto webových stránek jsou mimo kontrolu společnosti P3 a společnost P3 nemůže převzít žádnou odpovědnost za tyto webové stránky, ani obsah takovýchto webových stránek třetích osob schválit. Zejména upozorňujeme na skutečnost, že veškerá jednání mezi vámi a provozovateli takovýchto webových stránek třetích osob se řídí (případnými) podmínkami příslušného provozovatele webových stránek.

Přístup ke všem částem stránek nebo k jakékoli části stránek může být dočasně pozastaven nebo zrušen, a to bez předchozího upozornění.

V případě, že se na základě rozhodnutí soudu stane kterékoli ustanovení těchto podmínek nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti.

Neuplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku z naší strany dle těchto podmínek nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo opravného prostředku.

Tyto podmínky představují úplnou dohodu a veškerá ujednání mezi stranami v souvislosti s používáním těchto stránek a nahrazují veškeré ostatní platné podmínky.

Tyto podmínky se řídí anglickým právem, přičemž platí, že přijímáte výlučnou jurisdikci anglických soudů.