Obowiązują od dnia 1 czerwca 2013 r.
Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej („Witryna”), użytkownik potwierdza, że nie istnieją przeszkody prawne uniemożliwiające mu korzystanie z niniejszej Witryny, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich poniższych warunków korzystania („Warunki”).

Niniejsze Warunki regulują uzyskiwanie dostępu do Witryny i korzystanie z niej przez użytkownika (z wyjątkiem przypadków, w których zastosowania mają odrębne lub uzupełniające warunki właściwe dla określonych obszarów niniejszej Witryny, wskazane na odpowiedniej stronie Witryny, o znaczeniu decydującym). Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny.

Dla uniknięcia wątpliwości w treści niniejszych Warunków określenia „my”, „nas” i „nasze” odwołują się do P3 Logistic Parks s.r.o. oraz dowolnej z jej spółek stowarzyszonych lub spółek należących do grupy (razem zwanych „P3”).

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i w dowolnym momencie, do modyfikowania, korekty, aktualizowania lub innych zmian w treści niniejszych Warunków, a kopia zmienionych Warunków zostanie opublikowana w niniejszej Witrynie. Użytkownik będzie związany takimi zaktualizowanymi Warunkami od momentu ich opublikowania w niniejszej Witryny.

1. Dostęp
Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia określonych obszarów niniejszej Witryny do konkretnych lub zaakceptowanych użytkowników. Jeżeli w jakimkolwiek obszarze Witryny wymagana jest rejestracja użytkownika przed uzyskaniem dostępu, użytkownik zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą, ze stanem faktycznym, aktualnych i kompletnych, w tym między innymi nazwy użytkownika i hasła, a także imienia, adresu, numeru telefonu i ważnego adresu e-mail.

2. Licencja na korzystanie z Witryny
P3 nadaje użytkownikowi warunkową, ograniczoną, niewyłączną i nieprzenaszalną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z Witryny oraz jej treści zgodnie z niniejszymi Warunkami. Korzystanie z Witryny w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszych Warunków, jest ściśle zabronione.

3. Własność intelektualna
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że P3 jest właścicielem lub posiada licencję do wszelkich praw, własności i praw autorskich w odniesieniu do treści udostępnionych w niniejszej Witrynie, łącznie z wszelkimi znakami towarowymi, nazwami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie uprawnienia i prawa własności intelektualnej w odniesieniu do treści objętych licencją, udostępnionych w niniejszej Witrynie, stanowią własność należącą do właścicieli odpowiednich treści oraz mogą być chronione obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz podlegają ograniczeniom wynikającym z takich przepisów lub regulacji.

Użytkownik może korzystać z niniejszej Witryny dla swoich celów informacyjnych i wewnętrznych celów biznesowych oraz może kopiować strony niniejszej Witryny, jednak wyłącznie do własnego wewnętrznego użytku biznesowego, oraz pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeń własności. Modyfikowanie, przekazywanie, wypożyczanie, kopiowanie lub wykorzystywanie treści niniejszej Witryny do celów publicznych lub komercyjnych (poza wykorzystywaniem do wewnętrznych celów biznesowych) jest zabronione. Tym samym użytkownik nie może kopiować, modyfikować lub dystrybuować treści Witryny bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody P3.

Nazwa „P3”, P3 i wzór logo P3, a także określone inne znaki towarowe P3, znaki usługowe, grafika i logo wykorzystywane w związku ze świadczeniem usług P3 (łącznie zwane „znakami towarowymi P3”) stanowią zarejestrowane znaki towarowe P3. Witryna może zawierać znaki towarowe, znaki usługowe, grafikę i logo osób trzecich. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw lub licencji w odniesieniu do znaków towarowych P3 lub znaków towarowych osób trzecich.

4. Oświadczenia odnoszące się do przyszłości
Niniejsza witryna może zawierać różne oświadczenia odnoszące się do przyszłości oraz zawierać założenia dotyczące działalności, przyszłych wyników i potencjalnych klientów P3. Te oświadczenia dotyczące przyszłości są oparte na aktualnych oczekiwaniach i nie stanowią gwarancji działania. Oświadczenia te są związane z ryzykiem i brakiem pewności, które są trudne do przewidzenia i pozostają poza kontrolą kierownictwa P3 lub jej wspólników. Rzeczywiste działania i wyniki będą podlegać ważnym czynnikom ekonomicznym i innym czynnikom, wskutek których rzeczywiste wyniki lub zdarzenia mogą znacznie różnić się od tych określonych lub implikowanych przez oświadczenia dotyczące przyszłości i powiązane założenia. Wszelkie takie oświadczenia dotyczące przyszłości (oraz inne materiały opatrzone datą) odnoszą się wyłącznie do wskazanej daty, a P3 przestrzega czytelników przed nadmiernym poleganiem na ich treści. P3 nie zobowiązuje się w żaden sposób do aktualizowania treści Witryny, w tym oświadczeń dotyczących przyszłości, w oparciu o nowe informacje, przyszłe zdarzenia lub w inny sposób.

5. Ograniczenia
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) wykorzystywać Witryny do odtwarzania, przekazywania, wyświetlania lub dystrybuowania materiałów objętych prawami autorskimi (lub zabezpieczonymi w inny sposób); (ii) kopiować, przechowywać, edytować, modyfikować, przygotowywać dzieł pochodnych bądź dokonywać jakichkolwiek zmian w treści udostępnionej w Witrynie; lub (iii) korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób naruszający niniejsze Warunki.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (a) uosabiać żadnej osoby lub podmiotu ani udawać posiadania powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (b) uczestniczyć w spamowaniu, floodingu, pozyskiwaniu adresów e-mail lub innych danych osobowych, spideringu, screen scrapingu, scrapingu baz danych lub innych działaniach w celu uzyskania wykazów użytkowników bądź innych informacji, w tym w szczególności wykazów nieruchomości i danych osobowych dostępnych za pośrednictwem Witryny; (c) wysyłania łańcuszków lub schematów piramidy finansowej za pośrednictwem lub z wykorzystaniem informacji zawartych w Witrynie; (d) próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Witryny; lub (e) korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub pogorszenie działania Witryny bądź utrudniać korzystanie z Witryny dla innych osób.

6. Informacja o wyłączeniu odpowiedzialności
Witryna jest udostępniania użytkownikowi w swojej obecnej formie i zależnie od dostępności. Użytkownik korzysta z niniejszej Witryny na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy prawa, P3 wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone lub domniemane (w tym między innymi domniemane gwarancje satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu oraz dołożenia odpowiedniej staranności i umiejętności). P3 nie udziela żadnych deklaracji lub gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w Witrynie oraz treści Witryny. P3 nie deklaruje i nie gwarantuje, że Witryna będzie wolna od uszkodzeń, ataków, wirusów, ingerencji, ataków hakerskich lub innych naruszeń bezpieczeństwa.

7. Odpowiedzialność
P3 nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie, bezpośrednie, incydentalne, specjalne, wynikowe bądź odszkodowanie z nawiązką, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeżeli P3 została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z: (i) korzystania lub braku możliwości korzystania przez użytkownika z Witryny lub treści zawartych w Witrynie; (ii) nieuprawnionego dostępu lub modyfikacji transmisji lub danych użytkownika; (iii) oświadczeń lub postępowania osoby trzeciej w Witrynie; lub (iv) innych spraw związanych z Witryną.

8. Odpowiedzialność
Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia P3 z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, roszczeń z tytułu kosztów, żądań lub wydatków (pośrednich lub bezpośrednich), wynikających ze: (i) stwierdzenia, że obsługa, posiadanie lub korzystanie z Witryny bądź jej dowolnej części w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami w jakiekolwiek sposób lub w jakichkolwiek materiałach bądź informacjach przekazywanych do nas przez użytkownika narusza prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; lub (ii) korzystania lub nieprawidłowego korzystania przez użytkownika z Witryny i jej zawartości.

9. Postanowienia ogólne
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków i wszelkich właściwych przepisów regulujących korzystanie z niniejszej Witryny przez użytkownika.

Łącza zawarte w niniejszej Witrynie i na innych witrynach internetowych, które są przez nas obsługiwane, mogą prowadzić do witryn internetowych osób trzecich. P3 nie ma wpływu na zawartość, zgodność ze stanem faktycznym i funkcjonowanie takich witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny internetowe oraz nie rekomendujemy treści takich witryn internetowych osób trzecich. W szczególności wszelkie kontakty użytkownika z operatorami takich witryn internetowych osób trzecich odbywają się na (ewentualnych) warunkach danego operatora witryny internetowej.

Dostęp do całości lub dowolnej części Witryny może zostać czasowo zawieszony lub zlikwidowany, bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność.

Nieskorzystanie lub zaniechanie przez nas egzekwowania jakiekolwiek prawa lub środka prawnego wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi odstąpienia od takiego prawa lub środka prawnego.

Niniejsze Warunki określają całość porozumienia i uzgodnień pomiędzy stronami w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny oraz zastępują wszelkie inne warunki, których zastosowanie jest domniemane.

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa angielskiego, a użytkownik zobowiązuje się do poddania się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.