Odkryj nasze parki logistyczne

Compliance

Polityka P3 polega na uczciwym i etycznym prowadzeniu działalności. P3 realizuje politykę zerowej tolerancji dla przekupstwa i korupcji oraz zobowiązuje się postępować profesjonalnie, sprawiedliwie i uczciwie we wszystkich swoich działaniach, kontaktach i relacjach biznesowych na całym świecie. P3 wdrożyło jasne procedury i stosuje je w celu zapobiegania przypadkom przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zgłaszania takich przypadków, a także wymaga tego samego od swoich partnerów biznesowych.

Zobacz wszystkie dokumenty tutaj:

Polityka prywatności

P3 kładzie duży nacisk na przestrzeganie wymogów i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem. W treści swojej Polityki prywatności, P3 udostępnia osobom fizycznym, które miały jakikolwiek kontakt z P3 i których dane osobowe są pozyskiwane (w tym przetwarzane) przez P3, informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w określonych celach.
 

Polityka Antykorupcyjna

Jedną z polityk (zasad) obowiązujących w P3 jest prowadzenie przez P3 działalności gospodarczej w sposób uczciwy i etyczny. P3 stosuje politykę zero tolerancji dla łapówkarstwa i korupcji oraz dąży do stosowania zasad profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności w działalności operacyjnej, kontaktach biznesowych i relacjach na całym świecie, jak również dąży do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów przeciwdziałania łapówkarstwa i korupcji. Polityka Antykorupcyjna określa szczególne obowiązki P3, a także pracowników, urzędników i partnerów biznesowych P3, w zakresie przestrzegania i utrzymywania naszego stanowiska odnośnie zwalczania łapówkarstwa i korupcji. Polityka Antykorupcyjna zawiera również informacje i wskazówki dotyczące rozpoznawania i rozwiązywania potencjalnych sytuacji związanych z łapówkarstwem i korupcją.
 

Polityka przeciwdziałania praniu pięniędzy

P3 bezwzględnie przestrzega wszystkich przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy we wszystkich jurysdykcjach, w których P3 prowadzi swoją działalność gospodarczą. P3 zamierza przestrzegać wszelkich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz wszystkich odpowiednich lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy zawiera informacje i wskazówki dotyczące rozpoznawania i rozwiązywania potencjalnych sytuacji związanych z praniem pieniędzy.
 

Polityka w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości

Polityka P3 w zakresie informowania o nieprawidłowościach ma na celu ułatwienie zgłaszania nadużyć dokonanych przez P3, w ramach P3 lub w związku z działalnością gospodarczą P3. Zasady i procedury dotyczące informowania o nieprawidłowościach są skierowane do wszystkich menedżerów, pracowników, konsultantów i współpracowników P3. Ponadto, procedury te są również udostępniane osobom trzecim, w tym za pośrednictwem linku informacyjnego na stronie P3.
 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ P3 MSZCZONÓW PARK SP. Z O.O. W ROKU PODATKOWYM 2020

Kontakt

Kristýna Spalová
Tel.: +420 725 761 250
E-mail: kristyna.spalova@p3parks.com
Anonimowy formularz informowania o nieprawidłowościach

Anonimowy formularz informowania o nieprawidłowościach