P3 Logistic Parks s.r.o. numer identyfikacyjny: 28215061, z siedzibą w Pradze przy ul. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1, Czechy oraz inne spółki z Grupy P3 Logistic Parks wymienione tutaj (dalej jako „P3”), zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie zasad i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem. 

P3 traktuje wszystkie dane osobowe jako poufne i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”). 

P3, jako administrator danych osobowych, udostępnia osobom fizycznym, które miały jakikolwiek kontakt z P3 i których dane osobowe pozyskało P3, wymienione poniżej informację dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w określonych celach.

 

Rodzaje przetwarzania danych osobowych

NEGOCJOWANIE, ZAWARCIE ORAZ WYKONYWANIE UMOWY

Cel przetwarzania

P3 przetwarza dane osobowe swoich partnerów biznesowych, w tym potencjalnych partnerów biznesowych, w celu negocjowania, zawierania i wykonywania umów zawartych pomiędzy P3 a jej partnerami biznesowymi (w tym przeprowadzania różnych procesów due-diligence)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub też jest konieczne dla podjęcia stosownych działań jeszcze przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;

prawnie uzasadniony interes P3 - przeprowadzanie procesów (badań) due - diligence (dane osobowe partnerów biznesowych mogą zostać przekazane stronie trzeciej, która jest w trakcie zawierania umowy z P3, włączając w to również jej negocjowanie)

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Partnerzy biznesowi i przedstawiciele P3 - osoby fizyczne: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL.

Partnerzy biznesowi - osoby prawne: dane kontaktowe osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania osób prawnych lub innych przedstawicieli, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

P3 nie może negocjować, a następnie zawrzeć umowy i jej wykonać bez użycia danych osobowych (dane kontaktowe).

Okres przetwarzania danych osobowych

okres negocjacji umowy oraz, w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta - dodatkowo okres jednego roku od zakończenia negocjacji;

w przypadku zawarcia umowy - dodatkowo okres trwania umowy, jak również (i) czas określony, zgodny z przepisami obowiązującego prawa w przypadku ewentualnego sporu prawnego z kontrahentami wynikającego z umowy lub przedłużony okres czasu dozwolony w takiej sytuacji przez przepisy prawa lub (ii) przedłużony okres czasu, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Cel przetwarzania

odpowiadanie na zapytania oraz obsługa i przetwarzanie wniosków od odwiedzających stronę internetową P3.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

obsługa żądań / zapytań, uzasadniony interes prawny P3.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

imię, nazwisko, tytuł, nazwa spółki, kraj pochodzenia, język, adres e-mail, numer telefonu (dowolnie podany) lub inne dane osobowe dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych 

P3 nie może przetworzyć zapytania / żądania bez podania danych kontaktowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na pytanie/żądanie oraz okres potrzebny w celu dokonania oceny zapytania, a także prowadzenia korespondencji w danej sprawie.

SUBSKRYPCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO P3

Cel przetwarzania

przetwarzanie on-line wniosku o rejestrację osoby, której dane dotyczą, w celu otrzymywania przez nią biuletynu P3 zawierającego informacje o aktualnościach i wydarzeniach związanych z Grupa P3 Logistic Parks.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgoda osoby fizycznej

Zakres przetwarzanych danych osobowych

w przypadku wysłania prośby o subskrypcję biuletynu za pośrednictwem linku rejestracyjnego na stronie https://www.p3parks.com lub wysyłania żądania e-mailem: imię, nazwisko, tytuł, adres e-mail, nazwa spółki (pracodawca), kraj pochodzenia, język.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

P3 nie może wysyłać biuletynu do subskrybentów bez pozyskania ich danych kontaktowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

okres trwania subskrypcji biuletynu, w szczególności do momentu wycofania udzielonej zgody na otrzymywanie biuletynu.

Odwołanie subskrypcji

osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować z subskrypcji biuletynu P3 lub innej spółki z Grupy P3 Logistic Parks w dowolnym momencie, klikając link wypisz się(unsubscribe) w dowolnym biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: unsubscribe@p3parks.com.

MATERIAŁY ZDJĘCIOWE I AUDIOWIZUALNE1

Cel przetwarzania

P3 wykonuje zdjęcia lub nagrania audiowizualne podczas imprez (eventów) organizowanych przez P3, między innymi w celu zaprezentowania się na rynku za pośrednictwem strony www.p3parks.com, sieci społecznościowych i materiałów promocyjnych. P3 wykorzystuje także zdjęcia i nagrania audiowizualne dla celów wewnętrznej administracji, sporządzania raportów, planowania przyszłych wydarzeń i opracowywania strategii marketingowej. P3 prowadzi również monitoring swoich obiektów za pomocą kamer CCTV.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

zgoda danej osoby lub uzasadniony interes prawny (wewnętrzna administracja P3, przygotowanie raportów, planowanie przyszłych działań i opracowanie strategii marketingowej; ochrona mienia P3, zapobieganie przestępczości i zapewnienie bezpieczeństwa mienia i zdrowia monitorowanych osób)

Zakres przetwarzanych danych osobowych

fotografie portretowe lub nagrania audiowizualne.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

P3 nie może w trakcie zorganizowanych akcji wykonywać zdjęć lub nagrań osób, które można łatwo zidentyfikować w trakcie eventów organizowanych przez P3, bez uzyskania w tym celu ich zgody.

Nagrania z kamer CCTV pomagają zapewnić ochronę mienia P3 oraz bezpieczeństwa mienia i zdrowia monitorowanych osób jak również zapobiegać przestępczości.

Okres przetwarzania danych osobowych

okres prowadzenia kampanii marketingowych P3 lub tak długo, jak dane osobowe będą aktualne.

okres nagrań z kamer CCTV niezbędny z punktu widzenia ochrony mienia lub zabezpieczenia dowodów.

1W rozumieniu powyższego Rozporządzenia zdjęcia portretowe i nagrania audiowizualne mogą stanowić dane osobowe. Fotografie lub nagarania audiowizualne, których nie można jednoznacznie zidentyfikować, mogą być przetwarzane bez zgody osoby.

MARKETING POMIĘDZY PARTNERAMI BIZNESOWYMI (B2B

Cel przetwarzania

P3 przetwarza dane osobowe swoich partnerów biznesowych i potencjalnych klientów dla celów marketingu bezpośredniego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

zgoda danej osoby lub uzasadniony interes prawny P3.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

imię, nazwisko, adres e-mail, dane dot. pracy, stanowisko, numer telefonu.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

P3 nie może kontaktować się z klientami / partnerami biznesowymi lub potencjalnymi klientami w zakresie promocji swoich usług bez wykorzystania ich danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

okres trwania kampanii marketingowej P3 (potencjalni klienci) lub okres trwania umowy powiększony o 1 (jeden) rok od zakończenia umowy zawartej pomiędzy P3 a klientem/ partnerem biznesowym. Osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować z marketingu B2B P3 w każdym momencie, poprzez uruchomienie odpowiedniego linku w dowolnym e-mailu promocyjnym.

PLIKI COOKIES

Cel przetwarzania

P3 przetwarza dane osobowe zawarte w plikach cookies, aby jej usługi online były bardziej przyjazne, wydajne i bezpieczne dla użytkownika oraz aby wdrożyć niektóre funkcje użytkownika.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Adres IP, konfiguracja przeglądarki, ustawienia komputera i inne metadane.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

P3 nie może właściwie zarządzać i optymalizować swoich usług online bez przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Okres przetwarzania danych osobowych

P3 dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować oraz, jeśli to możliwe, zachować anonimowość/zapobiec identyfikacji danych przetwarzanych w plikach cookie. Witryny P3 zazwyczaj używają plików cookies, które są automatycznie usuwane, gdy odwiedzający zamykają przeglądarki internetowe (sesyjne pliki cookies). Jednakże P3 czasami korzysta też z „trwałych plików cookies”, które pozostają na urządzeniu użytkownika, dopóki nie wygasną lub nie zostaną ręcznie usunięte. Okres przetwarzania tych trwałych plików cookie zależy od bieżących ustawień plików użytkownika witryny oraz ustawień w jego komputerze / przeglądarce internetowej.

KARIERA - ZATRUDNIENIE

Cel przetwarzania

P3 przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i w celach administracyjnych, niezbędnych dla przeprowadzenia analizy i oceny wyników rekrutacji oraz dla przygotowania dokumentacji osobowej związanej z rekrutacją.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

przetwarzanie danych jest niezbędne dla nawiązania stosunku pracy lub też przetwarzanie danych jest oparte na uzasadnionym interesie prawnym.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

imię, nazwisko, stopień naukowy, data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, dane byłego pracodawcy i czas trwania poprzedniego zatrudnienia, wykształcenie, umiejętności językowe, umiejętności informatyczne oraz inne dane osobowe, które poszukujący pracy dobrowolnie umieścił w swoim CV.

Uzasadnienie dla pozyskania danych osobowych

Firma P3 nie może ocenić kwalifikacji osób aplikujących o pracę i nie może przeprowadzić procesu rekrutacji bez uzyskania CV kandydata.

Okres przetwarzania danych osobowych

okres prowadzenia procesu rekrutacji oraz po okresie rekrutacji - P3 może zachować dane niezatrudnionego finalnie kandydata do końca okresu próbnego na jaki został był zatrudniony inny kandydat, w przypadku nieprzedłużania zatrudnienia przedmiotowego kandydata po okresie próbnym i konieczności zatrudnienia innego kandydata na jego miejsce.

Przekazywanie danych osobowych

P3 korzysta z zewnętrznych podmiotów lub innych spółek z Grupy P3 Logistic Parks dla przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są podmioty działające w charakterze administratorów danych lub podmiotów przetwarzających dane. Na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, P3 przekaże szczegółowe informacje o podmiotach zewnętrznych i spółkach z Grupy P3 Logistic Parks będących odbiorcami danych.

Informacje o adresie IP, histori przeglądarki, urządzeniu i systemie operacyjnym używanym przez osobę odwiedzającą stronę internetową P3 są udostępniane, pod pewnymi warunkami usługodawcom internetowym lub podmiotom administrującym sieciami społecznościowymi (np. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter). Informacje o komputerze lub aktywności podczas korzystania ze strony internetowej P3 mogą być również rejestrowane.

 

Uprawnienia osób fizycznych związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie osoby fizycznej, której dane dotyczą, osoba taka ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: p3data@p3parks.com, pisma do P3 na adres podany na wstępie lub też poprzez osobiste powiadomienie P3 o odwołaniu zgody. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie działa wstecz, a czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przed jej odwołaniem pozostają w mocy; przetwarzanie danych osobowych dokonane przed odwołaniem zgody uważa się za zgodne z prawem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego P3, osoba fizyczna ma również prawo wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania jej danych osobowych ze względów jej osobisty interes, wskazany w przedmiotowym sprzeciwie.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, P3 przestanie przetwarzać dane osobowe (ale je zachowa) i dokona oceny, czy istnieją poważne, uzasadnione powody przetwarzania takich danych przewyższające interes lub prawa i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub też czy zachowanie tych danych jest niezbędne dla ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych P3. Jeżeli zgodnie z oceną P3, zaistniał którykolwiek z powodów opisanych powyżej, P3 poinformuje o tym daną osobę i pouczy ją odnośnie możliwości dalszej ochrony jej praw, a następnie będzie kontynuować przetwarzanie jej danych osobowych. Jednakże, w przypadku, gdy P3 stwierdzi, że nie ma wystarczających podstaw do dalszego przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw, P3 poinformuje o tym tą osobę oraz zaniecha przetwarzania jej danych osobowych i usunie je.

Ponadto, osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez P3, prawo do ich poprawiania (sprostowania) lub usunięcia, ustanowienia granic lub ograniczeń w ich przetwarzaniu lub przekazywaniu podmiotom trzecim.

Z uprawnień opisanych powyżej można skorzystać wysyłając e-mail na adres: p3data@p3parks.com, dzwoniąc do P3 lub wysyłając list na podany na wstępie adres P3. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Dane kontaktowe P3 w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

P3 Logistic Parks s.r.o.

Adres do korespondencji: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Osoba do kontaktu: Kristýna Spalová

Telefon: +420 225 987 400

E-mail: p3data@p3parks.com