Platné od 1. júna 2013
Používaním tejto webovej lokality (ďalej len „webstránky“) potvrdzujete, že nemáte žiadne právne prekážky brániace jej používaniu, a súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok jej používania (ďalej len „podmienky“).

Tieto podmienky určujú váš prístup a používanie týchto webstránok (okrem prípadov, kde existujú osobitné alebo dodatočné podmienky súvisiace s určitými oblasťami týchto webstránok, ktoré sú uvedené na príslušnej stránke a majú prednosť). Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok, nepoužívajte tieto webstránky.

Na objasnenie – odkazy na „my“, „nás, „náš“ v týchto podmienkach, sú odkazy na spoločnosť PointPark Properties s. r. o., a všetky jej pobočky alebo spoločnosti skupiny (spolu „P3“).

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia tieto podmienky upraviť, doplniť, aktualizovať alebo inak meniť a aktualizované podmienky uverejniť na týchto webstránkach. Od momentu ich uverejnenia na týchto webstránkach budú pre vás záväzné.

1. Prístup
Vyhradzujeme si právo konkrétnym alebo schváleným užívateľom obmedziť prístup na určité miesta týchto webstránok. V prípade, že si nejaká časť týchto webstránkach vyžaduje registráciu na získanie prístupu, súhlasíte, že poskytnete pravdivé, správne, aktuálne a úplné údaje okrem iných vrátane užívateľského mena, hesla, svojho mena, adresy, telefónneho čísla a platnej e-mailovej adresy.

2. Povolenie na užívanie týchto webstránok
Spoločnosť P3 vám poskytuje podmienené, obmedzené, nevýhradné a neprenosné povolenie na prístup a užívanie týchto webstránok a ich obsahu v súlade s týmito podmienkami. Akékoľvek použitie webstránok, ktoré tieto podmienky špeciálne nepovoľujú, je zakázané.

3. Duševné vlastníctvo
Beriete na vedomie, že spoločnosť P3 vlastní alebo má oprávnenie na všetky právne tituly, práva a autorské práva týkajúce sa obsahu na týchto webstránkach vrátane práv na všetky obchodné značky, obchodné názvy alebo iné duševné vlastníctvo. Práva na všetky právne tituly a duševné vlastníctvo týkajúce sa licencovaného obsahu na týchto webstránkach sú vlastníctvom príslušných vlastníkov obsahu a môžu byť chránené platnými zákonmi alebo zmluvami o ochrane autorských práv alebo duševného vlastníctva, preto podľa nich podliehajú obmedzeniam v používaní.

Tieto webstránky môžete používať pre svoju informáciu a na interné obchodné účely a môžete si jednotlivé stránky týchto webstránok kopírovať, ak to bude len na interné obchodné účely za podmienky, že všetky autorské práva a iné oznamy vlastníka ostanú neporušené. Akákoľvek úprava, prenos, vypožičanie, kopírovanie a používanie obsahu týchto webstránok na verejné alebo komerčné účely (iné ako interné obchodné použitie) je zakázaná. Na také účely nesmiete obsah týchto webstránok kopírovať, upravovať či rozširovať bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti P3.

Názov „P3“, spoločnosť P3, logo P3, ako aj určité ďalšie obchodné značky, servisné značky, grafické spracovanie a logá spoločnosti P3 použité v súvislosti s poskytovaním služieb (spoločne „obchodné známky spoločnosti P3“) sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti P3. Na webstránkach sa môžu nachádzať aj obchodné značky, servisné značky, grafické spracovanie a logá tretích strán. Nemáte žiadne právo ani oprávnenie na obchodné známky spoločnosti P3 alebo akejkoľvek tretej strany.

4. Vyjadrenia do budúcnosti
Na týchto webstránkach sa môžu nachádzať rôzne vyjadrenia do budúcnosti a predpoklady o prevádzke, budúcich výsledkoch a vyhliadkach spoločnosti P3. Tieto vyjadrenia sa zakladajú na momentálnych očakávaniach a nie sú zárukou realizácie. Podliehajú riziku a neistote, ktoré nemožno dopredu predpovedať, čím sa vymykajú kontrole riadiaceho tímu a akcionárov spoločnosti P3. Skutočná realizácia a výsledky budú podliehať dôležitým ekonomickým a iným faktorom, pod vplyvom ktorých sa môžu tieto skutočné výsledky fyzicky líšiť od tých, ktoré sú naznačené vyjadreniami do budúcnosti a súvisiacimi predpokladmi. Takéto vyjadrenia do budúcnosti (a ďalšie materiály s uvedeným dátumom) vypovedajú len v zmysle daného dátumu, v ktorom boli urobené, a spoločnosť P3 upozorňuje svojich čitateľov, aby sa na ne neprimerane nespoliehali. Spoločnosť P3 nepreberá na seba žiadnu povinnosť na základe nových informácií, budúcich podujatí alebo iných udalostí aktualizovať akýkoľvek obsah týchto webstránok vrátane vyjadrení do budúcnosti.

5. Obmedzenia
Súhlasíte, že: (i) nebudete tieto webstránky používať na reproduk, prenos, vystavenie alebo rozširovanie materiálu chráneného autorským právom (alebo inak chráneného) v žiadnom médiu alebo iným spôsobom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti P3; (ii) nebudete kopírovať, uchovávať, editovať, meniť alebo nijakým iným spôsobom upravovať akýkoľvek obsah uvedený na týchto webstránkach alebo pripravovať z nich odvodené dielo; ani (iii) nebudete tieto webstránky používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje tieto podmienky.

Súhlasíte, že: a) sa nebudete vydávať za žiadnu inú osobu ani subjekt ani klamlivo reprezentovať svoju pobočku inou osobou alebo subjektom; b) sa nezapojíte do posielania nevyžiadanej pošty, zaplavovania e-mailovej schránky poštou, zhromažďovania e-mailových adries alebo iných osobných informácií, preposielania e-mailov, kopírovania údajov z obrazovky a databázy, alebo akejkoľvek inej aktivity za účelom získania zoznamu užívateľov alebo iných informácií hlavne vrátane zoznamu nehnuteľností a osobných údajov dostupných cez tieto webstránky; c) nebudete posielať reťazové listy alebo pyramídové schémy pomocou informácií na týchto webstránkach; d) sa nepokúsite získať nepovolený prístup do iných počítačových systémov prostredníctvom týchto webstránok; alebo e) nepoužijete tieto webstránky takým spôsobom, ktorý ich môže poškodiť, zablokovať, preťažiť, oslabiť a ani nebudete zasahovať do ich používania a prezerania inou stranou.

6. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Tieto webstránky vám poskytujeme vo forme „ako sú“ a „ako sú dostupné“. Akékoľvek ich použitie je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť P3 do maximálne možnej miery povolenej zákonom vylučuje všetky záruky, a to vyjadrené alebo naznačené (okrem iných vrátane naznačenej záruky uspokojivej kvality, vhodnosti na daný účel a použitia primeranej starostlivosti a zručnosti). Spoločnosť P3 nevyslovuje žiadne vyhlásenia, záruky ani istoty v súvislosti s informáciami a obsahom týchto webstránok. Spoločnosť P3 nevyslovuje žiadne vyhlásenia, záruky ani istoty, že tieto webstránky nebudú obsahovať korupciu, útok, vírusy, zasahovanie do bezpečnosti, hackerstvo ani iné narušenie bezpečnosti.

7. Zodpovednosť za škody
Spoločnosť P3 nebude zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, sprievodné, mimoriadne, závažné či exemplárne škody okrem iných vrátane škôd za ušlý zisk, za stratu dobrého mena, užívania, údajov či iné nehmotné straty (a to aj vtedy, ak bola spoločnosti P3 oznámená možnosť takej škody), ktoré vyplynú: (i) z vášho používania alebo neschopnosti používania týchto webstránok alebo ich obsahu; (ii) z neoprávneného prístupu k vášmu prenosu alebo údajom alebo zo zmeny vášho prenosu alebo údajov; (iii) z vyjadrení alebo správania alebo akejkoľvek tretej strany na týchto webstránkach; alebo (iv) z akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa týchto webstránok.

8. Odškodnenie
Spoločnosti P3 nahradíte všetky straty, finančné nároky, alebo náklady (priame aj nepriame) vyplývajúce: (i) z tvrdenia, že vaša činnosť, vlastníctvo alebo použitie týchto webstránok alebo ich ktorejkoľvek časti v rozpore s týmito podmienkami akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva či duševné vlastníctvo akejkoľvek tretej strany alebo to spôsobia akékoľvek materiály či informácie, ktoré nám pošlete; alebo (ii) z vášho použitia alebo zneužitia týchto webstránok a ich obsahu.

9. Všeobecné podmienky
Súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a všetkých súvisiacich zákonov vzťahujúcich sa na vaše používanie týchto webstránok.

Prepojenia na týchto webstránkach a na iných webových lokalitách, ktoré prevádzkujeme, môžu viesť k webovým lokalitám tretej strany. Obsah, správnosť a fungovanie týchto lokalít je mimo kontroly spoločnosti P3, preto neprijímame žiadnu zodpovednosť za ne ani neschvaľujeme obsah takých webstránok tretích strán. Najmä akékoľvek obchody, ktoré máte s prevádzkovateľmi webovej lokality tretej strany, a ktoré sa riadia ich vlastnými podmienkami (ak sú uvedené).

Prístup na všetky alebo akúkoľvek časť týchto webstránok môže byť dočasne prerušený alebo zrušený, a to aj bez upozornenia.

Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok vyhlásené súdom za protiprávne, neplatné alebo právne neúčinné, ostatné ustanovenia zostanú v plnej miere platné a účinné.

Ak si neuplatníme akéhokoľvek právo alebo nápravu podľa týchto podmienok, neznamená to zrieknutie sa príslušného práva alebo nápravy.

Tieto podmienky vytyčujú celú dohodu a dorozumenie medzi stranami v súvislosti s používaním týchto webstránok a nahrádzajú všetky ostatné podmienky, ktoré sa majú uplatniť.

Tieto podmienky sa riadia anglickým právom a týmto súhlasíte s podriadením sa výlučnej právomoci anglickým súdom.